Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid
Cleverin spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. De op de Website aangeboden gegevens en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze gegevens en informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cleverin.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cleverin nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Cleverin. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Cleverin of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleverin mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Cleverin verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Cleverin aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Op de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Cleverin behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de website ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

E-mail
Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten worden ontleend tenzij ze is ondertekend door een geautoriseerde medewerker van Cleverin. De informatie in de e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn, en is slechts bestemd voor de ontvanger. Indien je niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien je niet de bedoelde ontvanger bent.​

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Cleverin zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.